Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

नेपाल कानून समाजका प्रकाशनहरु:

S.N. Publication Title
176. तत्कालीन संविधानसभाको कार्यकालमा सहमति भएका र सहमति हुन नसकेको संविधानका विषय वस्तुहरुको सङ्क्षिप्त विवरण
177. पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा सहमति भएका र सहमति हुन नसकेको संविधानका विषय वस्तुहरुको सङ्क्षिप्त विवरण
178. पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा सहमति भएका र सहमति हुन नसकेको संविधानका विषय वस्तुहरुको सङ्क्षिप्त विवरण एवम् दोस्रो संविधानसभाको गठन र यसले तय गरेको संधिान निर्माणको कार्यविधि (२०७१ असोज)
179. पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा सहमति भएका र सहमति हुन नसकेको संविधानका विषय वस्तुहरुको सङ्क्षिप्त विवरण एवम् दोस्रो संविधानसभाको गठन र यसले तय गरेको संधिान निर्माणको कार्यविधि (२०७२ जेष्ठ १ गते)
180. संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाका आधारभूत विशेषताहरु
181. संविधान सूचना केन्द्र बुलेटिन (मंसिर, २०७१)
182. प्रदेशसभाको कार्यक्षेत्र र कानून निर्माण (प्रदेश मामिला समिति, प्रदेशसभा– ३, हेटौडा, २०७५ भाद्र)
183. नेपालको संविधान कार्यान्यन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको पहिचान, पाथमिकरण र कानून निर्माणको विद्यमान अवस्था
184. Judicial Committee in Nepal (English Version)
185. Judicial Committee in Nepal (Nepali Version)
186. Essays on Constitution Law (vol. 39)
187. ESSAYS ON CONSTITUTIONAL LAW Vol. 40 (August 2020)
188. नागरिक संवाद बुलेटिन (अङ्क ४, २०७७ साउन)
189. अन्तर सरकारी सम्बन्ध र समन्वय सम्बन्धी ऐन निर्माण अध्ययन प्रतिवेदन
190. संवैधानिक न्यायको विद्यमान अवस्था (सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरुको समीक्षा
191. Good Governance, Law Making & Justice Delivery In Province 2 (Report of the Activities- 2021/21
192. सुशासन, कानून निर्माण र न्याय सेवाको प्रभावकारिता (कार्यक्रम सारांश प्रतिवेदन, २०७७)
193. नेपालको संविधान कार्यान्यन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको पहिचान, प्राथमिकरण र कानून निर्माणको विद्यमान अवस्था
194. सुशासन, कानून निर्माण र न्याय सेवाको प्रभावकारिता (कार्यक्रम सारांश प्रतिवेदन, २०७७)

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्