Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

GEOC Reports

संविधानसभा निर्वाचन प्रतिवेदन, २०६४ (नेवारी)

Jun 29, 2008

3. CA Report 2064 Newari.pdf

संविधानसभा निर्वाचन प्रतिवेदन, २०६४ (तामाङ)

Jun 29, 2008

4. CA Report 2064 Tamang.pdf

संविधानसभा निर्वाचन प्रतिवेदन, २०६४ (भोजपुरी)

Jun 29, 2008

5. CA Report 2064 Bhojpuri.pdf

संविधानसभा निर्वाचन प्रतिवेदन, २०६४ (मैथिलि)

Jun 29, 2008

6. CA Report 2064 Maithali.pdf

प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ पर्यवेक्षण प्रतिवेदन

प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्

Feb 21, 2018

2. प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ पर्यवेक्षण प्रतिवेदन.pdf

प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ पर्यवेक्षण प्रतिवेदन

प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्

Jan 23, 2023

4. प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ पर्यवेक्षण प्रतिवेदन.pdf

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्