Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

नेपाल कानून समाजका प्रकाशनहरु:

S.N. Publication Title
51. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ३८
52. मजदुर सम्बन्धी नेपाल कानूनको परिचय सीता मैयाँ िसंहथापा
53. गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ एक चिनारी
54. नगरपालिका ऐन, २०४८ एक चिनारी
55. जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ एक चिनारी
56. स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि २०४८
57. स्थानीय निकाय निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन २०४९
58. कानून विवरणीका (पूरक अङ्क २)
59. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क १)
60. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क ३)
61. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क ४)
62. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क ५)
63. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क ६, ७, ८)
64. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क ९)
65. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क ९)
66. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क १०, ११)
67. कानून विवरणीका (वर्ष ४ पूरक अङ्क १२)
68. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क १)
69. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क २)
70. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क ३)
71. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क ४)
72. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क ५)
73. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क ६)
74. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क ७)
75. कानून विवरणीका (वर्ष ५ पूरक अङ्क ८)

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्