Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

सुशासन, कानून निर्माण र न्याय सेवाको प्रभावकारिता (कार्यक्रम सारांश प्रतिवेदन, २०७७)

सुशासन, कानून निर्माण र न्याय सेवाको प्रभावकारिता (कार्यक्रम सारांश प्रतिवेदन, २०७७)

Published Date : 2021-07-18
सुशासन, कानून निर्माण र न्याय सेवाको प्रभावकारिता (कार्यक्रम सारांश प्रतिवेदन, २०७७)


केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्